Dobrovolníci organizace a osoby účastnící se jejich akcí

Osobní údaje dobrovolníků a účastníků akcí zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém jste nám je poskytly při registraci prostřednictvím dobrovolnického formuláře, registračních a jiných obdobných formulářů či komunikačních prostředků. Účelem zpracování je organizace práce dobrovolníků, jejich evidence a informování o možnosti dobrovolnické činnosti pro Stranu zelených, organizace akcí pořádaných Stranou zelených a informování o dalších aktivitách Strany zelených.

Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním ze strany dobrovolníka nebo účastníka akcí, případně oprávněný zájem správce. Oprávněným zájmem Strany zelených je poskytovat dobrovolníkům a účastníkům akcí informace o činnosti a nabídce jeho služeb, organizovat činnost dobrovolníků a organizovat akce spojené s činností Strany zelených. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů na soukromi@zeleni.cz je osoba vyřazena ze zasílání těchto informací. Na stejné adrese je možné také odvolat případný souhlas.

Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám – organizátorům událostí a aktivit, na které se prostřednictvím správce dobrovolníci nebo účastníci přihlásí nebo se jich budou účastnit. Osobní údaje jsou zpřístupněny také zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, provozovatelům správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje a provozovatelům příslušné cloudové služby. Pro agendu dobrovolníků a registrace účastníků akce využíváme služby Google Cloud (jejich zpracovatelskou smlouvu, kterou se při zpracování dat pro nás řídí, naleznete zde).

Osobní údaje o dobrovolnících budou vymazány do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne 5 let poté, co daná osoba přestane být dobrovolníkem v organizaci, nebo na základě požadavku dobrovolníka. Osobní údaje o účastnících akcí budou vymazány do konce kalendářního roku ve kterém uplyne 5 let ode dne poslední účasti na akci, případně po době, která byla uvedena v textu souhlasu, nebo na základě odvolání souhlasu se zpracováním, pokud bylo zpracování prováděno na základě souhlasu.

Fotografie a videa z aktivit Strany zelených jsou zveřejňovány bez vazby na konkrétní osoby a jejich další osobní údaje. Jsou kontrolovány, aby nebyly pro zúčastněné osoby dehonestující. Pro jiné zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů osob, v rozsahu jiném než je formát běžného zpravodajství o aktivitách, je vždy vyžádán souhlas s přesným určením účelu. Účastníci akcí, které nejsou povahou veřejné, jsou o zpracovávání fotografií a audiovizuálních záznamů na akcích informováni. Při požadavku na nešíření fotografií nebo audiovizuáních záznamů je taková fotografie nebo audiovizuální záznam veřejnosti znepřístupněn.

Dárci

Osobní údaje dárců zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště. Účelem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, plnění zákonných povinností dle obecně platných právních předpisů o financování politických stran (zejména zákon 424/1991 o sdružování v politických stranách) a o volebních kampaních, komunikace s dárci o využití jejich darů a komunikace s dárci pro další rozvoj vztahu s dárcem formou přímého marketingu.

Právním základem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle smlouvy a zákonné povinnosti. E-mail a telefon zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce. Tímto zájmem je komunikovat s dárci, informovat je o využití jejich daru a o další činnosti Strany zelených, která souvisí s jejich darem, zejména metodami přímého marketingu.

Osobní údaje dárců jsou zpřístupněny zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům a provozovatelům informačních systémů organizace včetně dárcovské databáze pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Pro agendu rozesílání zpráv dárcům používáme softwarový nástroj Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatel nástroje sídlí mimo Evropskou unii.

Dárci jsou při poskytnutí daru vždy informováni o tom, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou spolu s údajem o výši peněžitého daru či podobě a obvyklé ceně bezúplatného plnění zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. V případě finančních darů jsou data v rozsahu jméno, příjmení a darovaná částka dostupná také na veřejném výpisu transparentního účtu Strany zelených.

Osobní údaje o dárcích budou vymazány na konci kalendářního roku, ve kterém uplyne doba 5 let od posledního poskytnutí finančního daru či bezúplatného plnění, resp. po odvolání případného souhlasu, ledaže bychom byli oprávněni zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základu.